ประกาศ ที่ 017 / 2565 เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า ( PRIVACY NOTICE FOR CUSTOMER )

Last updated: 2 มิ.ย. 2565  |  25483 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AEROKLAS THAILAND

 ประกาศ

ที่ 017 / 2565

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า
( PRIVACY NOTICE FOR CUSTOMER )

            บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือ EPG : Eastern Polymer Group Public Company Limited.     มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ  บริษัทฯ จึงได้กำหนดและประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1.    วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ดังนี้

1.1       เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้าในการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ

1.2       เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ซื้อ การทำสัญญาในการซื้อขาย และ/หรือชำระค่าสินค้า เป็นต้น

1.3       เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ  การจัดการ การพัฒนา การอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า และการจัดส่ง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ เช่น การบริหารจัดการซื้อขายและ/หรือการพัฒนาสินค้าและบริการ

1.4       การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การติดต่อ ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ใช้ผู้ซื้อ การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการตรวจสอบรวมถึงการป้องกันการทุจริต

1.5       เพื่อประโยชน์ทางด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้งบุคคล และทรัพย์สิน

1.6       เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ  เช่น การประชุม สัมมนา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม การออกบูธ และกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

1.7       เพื่อประโยชน์ในการป้องกันต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือสุขภาพทั้งตนเองและส่วนรวม

1.8       เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

2.    ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

2.1       ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2       ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3       ประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

2.4       ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5       ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

3.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1       ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลติดต่อในนามบัตร ชื่อนามสกุล ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือข้อมูลโซเชียลมีเดีย

3.2       ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ของบริษัท เช่น ประเภทสินค้าที่ซื้อ ประวัติการซื้อ ข้อมูลการรับ-ส่งสินค้า เป็นต้น

3.3       บันทึกของผู้มาติดต่อในการอนุญาตผ่านเข้าออกในสถานที่ของบริษัทฯ กรณีเข้าชม ซื้อและ/หรือรับสินค้าด้วยตนเองภายในบริษัทฯ

3.4       ข้อมูลในการแสดงตัวตน เช่น ชื่อนามสกุล หมายเลขและข้อมูลบัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์หรือสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับบางกรณี

3.5       ข้อมูลทางการเงิน การชำระค่าสินค้า และ/หรือเครดิต เป็นต้น

3.6       ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองประวัติสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติดต่อ และข้อมูลในการแพ้อาหารกรณีเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า เป็นต้น

3.7       กรณีที่เข้าร่วมกิจกรรม งานประชุม สัมมนา เยี่ยมชมสถานที่ใดๆ ของบริษัททั้งภายในพื้นที่บริษัทฯ  และนอกพื้นที่บริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ภาพถ่ายทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวขณะร่วมกิจกรรม ข้อมูลการรับรางวัล เป็นต้น

3.8       ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและ/หรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล เว็บไซต์รวมถึงการใช้คุกกี้เก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.9       ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน

3.10   ข้อมูลที่เลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3.11   ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ

3.12   ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายซึ่ง เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้ง

4.    ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1       บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

4.2    บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายและเมื่อไม่มีการซื้อขายไม่เกินห้าปีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

4.3    บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

5.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1       บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับบริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เช่น การติดต่อซื้อขายตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2    บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและดำเนินการป้องกันไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

6.    สิทธิของสำหรับลูกค้า

ลูกค้าจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1       สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

6.2       สิทธิในการขอสำเนาหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3       สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4       สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

6.5       สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6       สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นปัจจุบัน

6.7       สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8       สิทธิในการร้องเรียนในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ตามความจำเป็นและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

7.    มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

              เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างทั้งทางกายภาพ ทางการบริหารและทางเทคนิค

8.    ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Protection Officer : DPO )

อีเมล์ dpooffice@aeroklas.com

เลขที่ 111/1 , 111/10  หมู่ 2  ตำบล มะขามคู่  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์  038 – 893599    เว็ปไซต์   www.aeroklas.com

    
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                                                                                   

                                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

                                                                                                                              ( นายเอกวัฒน์  วิทูรปกรณ์ )

                                                                                                                                      กรรมการผู้จัดการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้