ประกาศ ที่ 022 / 2565 เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ( PRIVACY NOTICE FOR INTERN )

Last updated: 2 มิ.ย. 2565  |  28562 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AEROKLAS THAILAND

ประกาศ / คำสั่ง

ที่ 022 / 2565

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
( PRIVACY NOTICE FOR INTERN )

            บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือ EPG : Eastern Polymer Group Public Company Limited.     มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาฝึกงาน ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ  บริษัทฯ จึงได้กำหนดและประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1.    วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการพิจารณาคำขอฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

1.1       เพื่อใช้ในการพิจารณาคำขอฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน งานทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน งานจ่ายเบี้ยเลี้ยง การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ การมอบหมายให้ฝึกงาน การประเมินผลการฝึกงาน การบริหารและการดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาฝึกงาน

1.2       เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยเรื่องคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การควบคุมโรคติดต่อและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3       เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การรักษาพยาบาล การบันทึกเวชระเบียน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน เช่น สถานพยาบาล โรงอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ การดำเนินกิจกรรมในเรื่องต่างๆ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน การติดต่อภายใน การติดต่อกับบุคคลภายนอก การดำเนินการต่างๆ ทางทะเบียน การจัดทำหนังสือรับรอง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจัดทำรายงาน การส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากนักศึกษาฝึกงาน การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัตินักศึกษาฝึกงาน การติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบงานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการทุจริต คดีหรือข้อพิพาทต่างๆ

1.4       เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อร่างกาย ชีวิตหรือสุขภาพของนักศึกษาฝึกงาน เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

1.5       เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้ใช้ในการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างงาน ข้อตกลงสภาพการจ้าง การปฏิบัติตามสัญญาจ้าง งานทะเบียนพนักงาน งานปฐมนิเทศพนักงาน งานจ่ายค่าตอบแทน งานประกันอุบัติเหตุ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน การโยกย้ายและปรับตำแหน่งพนักงาน การส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทหรือบริษัทในเครือ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารและการดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การแรงงานสัมพันธ์วินัยในการทำงาน และเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ

2.    ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

2.1       ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2       ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3       ประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

2.4       ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5       ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

3.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1       ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นคำขอฝึกงาน เช่น จดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน รวมถึงเอกสารประกอบการยื่นคำขอฝึกงาน

3.2       ข้อมูลในการติดต่อกับนักศึกษาฝึกงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลที่พักอาศัยปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย และบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน

3.3       ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของนักศึกษาฝึกงาน เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก หมู่เลือด สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางทหาร ข้อมูลสุขภาพ และรายละเอียดอื่นๆ

3.4       รูปถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อการระบุตัวตน และการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

3.5       ข้อมูลที่นักศึกษาฝึกงานเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3.6       สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของนักศึกษาฝึกงาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน เอกสารอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

3.7       ข้อมูลสุขภาพและ/หรือผลการตรวจสุขภาพ การประเมินความสามารถในการฝึกงาน

3.8       ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า เพื่อใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของนักศึกษาฝึกงาน การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

3.9       ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน แอพลิเคชั่น ระบบโครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ เว็บไซต์รวมถึงการใช้คุกกี้เก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.10   ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ  เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน

3.11   ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

4.    ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1       บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

4.2    บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานตลอดระยะเวลาที่ฝึกงานและหลังจากพ้นสภาพการฝึกงานแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาฝึกงาน

4.3    บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

5.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1       บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานกับบริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เช่น การพิจารณารับนักศึกษาเข้าเป็นพนักงาน การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2    บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของนักศึกษาฝึกงานอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและดำเนินการป้องกันไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

6.    สิทธิของนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงานจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1    สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงาน

6.2       สิทธิในการขอสำเนาหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3       สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4       สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

6.5       สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6       สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานเป็นปัจจุบัน

6.7       สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8    สิทธิในการร้องเรียนในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ดังความจำเป็นและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติคำขอของนักศึกษาฝึกงาน อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

7.    มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

               เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายภาพ ทางการบริหารและทางเทคนิค

8.    ช่องทางการติดต่อกับบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Protection Officer : DPO )

อีเมล์ dpooffice@aeroklas.com

เลขที่ 111/1 , 111/10  หมู่ 2  ตำบล มะขามคู่  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์  038 – 893599    เว็ปไซต์   www.aeroklas.com
    

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                                                                                   

                                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

                                                                                                                              ( นายเอกวัฒน์  วิทูรปกรณ์ )

                                                                                                                                      กรรมการผู้จัดการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้