ประกาศ ที่ 021 / 2565 เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน ( PRIVACY NOTICE FOR RECRUITMENT)

Last updated: 6 มิ.ย. 2565  |  4569 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AEROKLAS THAILAND

ประกาศ

ที่ 021 / 2565

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน

( PRIVACY NOTICE FOR RECRUITMENT)

            บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือ EPG : Eastern Polymer Group Public Company Limited.     มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ  บริษัทฯ จึงได้กำหนดและประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1.    วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการพิจารณาคำขอฝึกงานของผู้สมัครงาน ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

1.1       เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอในการสมัครงาน และพิจารณาคุณสมบัติเพื่อการจ้างงานตามระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท

1.2       เพื่อใช้ในกระบวนการคิดคำนวณค่าจ้างค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการที่จัดให้แก่ลูกจ้ง รวมถึงครอบครัวของลูกจ้างด้วย

1.3       เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดสรรกำลังคน การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกาทำาน

1.4       เพื่อใช้ในการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ควมสามารถ ทักษะและความเข้าใจของลูกจ้าง

1.5       เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกจ้าง รวมถึงครอบครัวหรือบุคคลที่ใช้ในการอ้างอิง

1.6       เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.7       เพื่อดำเนินการอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในในนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งของบริษัท

2.    ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

2.1       ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2       ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3       ประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

2.4       ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5       ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

3.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1       ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาว่าจ้างพนักงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงาน ใบสมัครงานของบริษัทฯ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครงงานและความเห็นการประเมินการสัมภาษณ์

3.2       ข้อมูลในการติดต่อกับผู้สมัครงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลที่พักอาศัยปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย และบุคคลที่ติดต่อได้โดยไม่ใช่ญาติพี่น้อง และบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน

3.3       ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผู้สมัครงาน เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก หมู่เลือด สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สถานะทางทหาร ประวัติการอุปสมบท ข้อมูลสุขภาพ ความสนใจ ความคิดเห็น และรายละเอียดอื่นๆ เช่น ข้อมูลผู้แนะนำ ข้อมูลญาติหรือเพื่อนที่ทำงานในบริษัทฯ ความสะดวกในการเดินทางไปต่างจังหวัด เป็นต้น

3.4    ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของผู้สมัครงานที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดา ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ก่อนการให้ข้อมูล ให้ผู้สมัครงานแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย

3.5       รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว สแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตาเพื่อการบันทึก วันเวลาทำงานและ การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

3.6       ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา กิจกรรมระหว่างการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครงาน เช่น ระดับการศึกษา ช่วงปีการศึกษา วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการฝึกอบรม ผลการทดสอบ คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะพร้อมเอกสารใบอนุญาต และความสามารถพิเศษอื่น ๆ และข้อมูลจากการอ้างอิงที่ผู้สมัครงานได้ให้ไว้

3.7       ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครงานที่ผ่านมา เช่น ชื่อบริษัท/ที่อยู่ ช่วงเวลาที่ทำงาน ตำแหน่งงาน รายละเอียดของ เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ ลักษณะงานที่ทำ และสาเหตุที่ลาออก

3.8       ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้สมัครงาน เช่น อุปนิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกตและวิเคราะห์ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมกิจกรรม

3.9       ข้อมูลที่ผู้สมัครงานเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3.10   สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้สมัครงาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน เอกสารอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

3.11   ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่สาม ทั้งนี้จะดำเนินการภายใต้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3.12   ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรับสมัครงาน

4.    ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1       บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ  จะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

4.2    บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานนี้ไว้หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาและติดต่อกับผู้สมัครงานในกรณีที่มีตำแหน่งงานอื่นที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งปี

4.3       ในกรณีที่ผู้สมัครงานผ่านการคัดเลือกเข้ามาทำงานเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานต่อไปตลอดระยะเวลาที่จ้างงานและหลังจากพ้นสภาพการจ้างแล้วเป็นเวลาสิบปีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

4.4    บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

5.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1       บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานกับบริษัทฯ ในเครือ และบุคคลที่สาม เช่น การพิจารณาโอนย้าย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2    บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของพนักงานอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและดำเนินการป้องกันไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

6.    สิทธิของผู้สมัครงาน

ผู้สมัครงานจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1       สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.2       สิทธิในการขอสำเนาหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3       สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4       สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

6.5       สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6       สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน

6.7       สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8       สิทธิในการร้องเรียนในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ดังความจำเป็นและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติคำขอของผู้สมัครงาน อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว


7.    มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

               เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายภาพ ทางการบริหารและทางเทคนิค

8.    ช่องทางการติดต่อกับบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Protection Officer : DPO )

อีเมล์ dpooffice@aeroklas.com

เลขที่ 111/1 , 111/10  หมู่ 2  ตำบล มะขามคู่  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์  038 – 893599    เว็ปไซต์   www.aeroklas.com

    

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

 
( นายเอกวัฒน์  วิทูรปกรณ์ )

 กรรมการผู้จัดการ
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  และ  Cookies Policy