ประกาศ ที่ 023 / 2565 เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษา ( PRIVACY NOTICE FOR SCHOLARSHIP )

Last updated: 2 มิ.ย. 2565  |  26053 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AEROKLAS THAILAND

ประกาศ / คำสั่ง

ที่ 023 / 2565

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษา
( PRIVACY NOTICE FOR SCHOLARSHIP )

            บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือ EPG : Eastern Polymer Group Public Company Limited.     มีความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา ทั้งตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ  บริษัทฯ จึงได้กำหนดและประกาศความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1.    วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการพิจารณาคำขอรับทุนการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

1.1       เพื่อใช้ในการพิจารณาคำขอรับทุนการศึกษา งานทะเบียนผู้ขอรับทุนการศึกษา การปฏิบัติตามระเบียบการขอรับทุนการศึกษา

1.2       เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการต่างๆ ทางทะเบียน การจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจัดทำรายงาน การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขอรับทุนการศึกษา การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการขอรับทุนการศึกษา การติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์

2.    ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

2.1       ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2       ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

2.3       ประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

2.4       ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5       ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

3.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

3.1       ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นคำขอรับทุนการศึกษา เช่น แบบคำขอรับทุนการศึกษา รวมถึงเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับทุนการศึกษา

3.2       ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ข้อมูลระดับชั้นการศึกษา เกรดเฉลี่ย สถาบันการศึกษา/สาขา จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ อีเมล์ ข้อมูลโซเชียลมีเดีย

3.3       รูปถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อการระบุตัวตน และการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

3.4       ข้อมูลที่ผู้ขอรับทุนการศึกษาเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3.5       สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ขอรับทุนการศึกษา เช่น ผลการศึกษาปีที่ขอรับทุนการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวนักศึกษา หน้าบัญชีธนาคาร

3.6       ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ  เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน

3.7       ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของผู้ขอรับทุนการศึกษา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นคำขอฝึกงาน เช่น จดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน รวมถึงเอกสารประกอบการยื่นคำขอฝึกงาน

4.    ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

4.1       บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามแนวปฏิบัติของข้อมูลแต่ละประเภท และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

4.2    บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาฝึกงานตลอดระยะเวลาที่ฝึกงานและหลังจากพ้นสภาพการฝึกงานแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาฝึกงาน

4.3    บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

5.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

5.1       บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษากับบริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5.2    บริษัทฯ จะกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้ขอรับทุนการศึกษาอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและดำเนินการป้องกันไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

6.    สิทธิของผู้ขอรับทุนการศึกษา

ผู้ขอรับทุนการศึกษาจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ได้แก่

6.1    สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษา

6.2       สิทธิในการขอสำเนาหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลที่สาม

6.3       สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.4       สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล่วนบุคคล

6.5       สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.6       สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษาเป็นปัจจุบัน

6.7       สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.8    สิทธิในการร้องเรียนในกรณีเห็นว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับทุนการศึกษาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

          ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือถอนความยินยอมที่ต้องใช้ดังความจำเป็นและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติคำขอของผู้ขอรับทุนการศึกษา อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

7.    มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

              เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีกลไกควบคุมการเข้าถึง มีมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัย และบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างทั้งทางกายภาพ ทางการบริหารและทางเทคนิค

8.    ช่องทางการติดต่อกับบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Protection Officer : DPO )

อีเมล์ dpooffice@aeroklas.com

เลขที่ 111/1 , 111/10  หมู่ 2  ตำบล มะขามคู่  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์  038 – 893599    เว็ปไซต์   www.aeroklas.com
     

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                                                                                   

                                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

                                                                                                                              ( นายเอกวัฒน์  วิทูรปกรณ์ )

                                                                                                                                      กรรมการผู้จัดการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้